Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Ongetwijfeld heeft u de eerste wetenswaardigheden in Tijdschrift 93 gelezen. Schreef ik daarin in de aanhef, dat de verstandhouding met het gemeentebestuur goed is, maar we toch weinig hoop hebben voor de toekomst als het gaat om het historisch erfgoed van onze stad. Nu, u heeft wellicht de kranten wel gelezen en daarin de ongelóóflijke teleurstelling van de HVV opgemerkt. Het geeft weer stof voor wetenswaardigheden, maar gelukkig is niet alles kommer en kwel.

Zienswijze Rivierzone
Zoals u in het vorig Tijdschrift kon lezen wachtte de HVV nog steeds op antwoord en hadden we toch de hoop dat er nu wel gereageerd zou worden. Op het moment dat ik dit nu schrijf (eind oktober) was er nog geen bericht. Bijzonder jammer! Temeer daar de gemeente Vlaardingen er naar streeft om brieven spoedig te beantwoorden… Misschien moeten we de Ombudsman maar eens inlichten.

Stadsgehoorzaal
Over dit onderwerp eindigde ik de vorige keer met: Wij wachten af. Nou, dit wachten werd beloond. We kregen van wethouder Attema, namens burgemeester Bruinsma, een completer antwoord dan wat in hun eerste brief was verwoord. Het bestuur was hiermee tevreden en daarmee kon deze correspondentie afgesloten worden.

Bätz orgel
Met positieve informatie, maar wel met een angstige gevoelens over dit bijzondere instrument sloot ik de vorige wetenswaardigheden af. Nu, die angstige gevoelens waren ongegrond en zijn weggenomen. Afgelopen week vernam ik, dat men voornemens is een werkgroep op te richten om de restauratie van dit oude orgel in gang te zetten. Dat geeft toch een goed gevoel, niet waar?

Kortedijk panden
Tja, en dan is het toch bijzonder jammer dat ik deze Wetenswaardigheden moet afsluiten met weinig vrolijke woorden. Ongetwijfeld heeft u via de pers vernomen dat de HVV ontstemd, verdrietig, moedeloos en nog veel meer is vanwege de voorgenomen sloopplannen aan de Kortedijk.
Op 27 september om 16.30 uur was uw voorzitter uitgenodigd bij wethouder Bot. Optimistisch als ik ben, ging ik richting stadhuis met de ijdele hoop nu wel iets positief te mogen vernemen. Krap een half uurtje later stapte ik weer op fiets met de wetenschap, dat de wethouder de Gemeenteraad (die zelfde avond!!) zou voorstellen om de twee woonhuizen aan de oostzijde van de Kortedijk en het pakhuis (in de volksmond inmiddels Sluishuis genoemd) op de kop van het Buizengat te laten slopen. Projectontwikkelaar Proper Stok, die het Buizengat gaat bebouwen, is namelijk niet in staat zijn afspraak na te komen dat deze panden minimaal zouden worden behouden en ingepast in dit te vernieuwen gebied. De kosten die daarvoor een aantal jaren waren begroot zijn thans ontoereikend en komen nu, volgens Proper Stok vele malen hoger uit, op het onwaarschijnlijke bedrag van € 2,4 miljoen (!!). En zoveel geld om bij te passen heeft de gemeente Vlaardingen niet en is ook maatschappelijk niet verantwoord, meende de wethouder. Nee inderdaad, en ik toonde daar ook wel enig begrip voor. Hoe ik mij dat moment voelde? Ach laat maar, je krijgt er eelt van op je ziel. De aanwezige ambtenaar trachtte mij nog wat op te vrolijken met de mededeling, dat begin volgend jaar de monumentenlijst, die al jaren ergens in een lade ligt, afgerond gaat worden. "En wat denkt u daar dan op te plaatsen, als u de lijst van de te slopen panden in Vlaardingen ziet?", vroeg ik enigszins cynisch.
    Afspraak is toch afspraak, zou je zeggen. Maar dat geldt kennelijk niet voor de afspraken tussen de gemeente Vlaardingen en Proper Stok. Als puntje bij paaltje komt blijken die opeens niet nagekomen te kunnen worden. Dat ziet er voor de toekomst niet best uit.
    Een saillant detail is ook nog dat in het overleg van vorig jaar tussen de HVV commissie Stad en Monument en de wethouders Bot en Van der Velden de toezegging is gedaan dat de HVV als volwaardige partij beschouwd zou worden inzake de planontwikkeling Buizengat en derhalve voorinformatie zou krijgen. Daarbij was het uiteraard niet de bedoeling om slechts een aantal uren van te voren voor een voldongen feit gesteld te worden...

"Wat nu?", vraagt u zich af. Inderdaad. Het zou goed zijn als de Gemeenteraad eens vragen gaat stellen hoe dat nou precies zit met die afspraken en die wonderbaarlijke vermenigvuldiging van bedragen. We moeten de Raad stimuleren zich tot het uiterste in te zetten om toch nog iets te behouden. Op het moment dat ik dit aan u schrijf denkt uw bestuur er hard over na hoe dit te doen.

Nog even in het kort waarom dan die panden zonodig behouden moeten worden: het zijn de enige overblijfselen van de historische bebouwing. Als ze zouden blijven staan dan geeft dat nog iets van de herinnering weer hoe de Kortedijk vroeger was. Dit is trouwens ook van toepassing op de Havenstraat. Op de kop daarvan staat aan de havenzijde het pakhuis van de firma Baauw (alles wat daarvoor stond is al gesloopt…) en aan de kant van de Korte Hoogstraat staat ook nog oude bebouwing. Zo kan nieuwbouw ingepast worden tussen de historische bebouwing aan het begin en aan het einde van de straat en blijft er dus iets van de oude glorie aanwezig. Er is al teveel geschiedenis in Vlaardingen zonder meer platgegooid en vervangen door ongepaste nieuwbouw. De HVV zal zich blijven inzetten om dat te voorkomen, dat is immers één van onze belangrijkste doelstellingen!

Dat was het dan weer, u bent weer bijgepraat. Hopelijk kan ik u de volgende keer wat leukers onder de aandacht brengen. Maar het bestuur is natuurlijk wel benieuwd naar uw reactie, want de stad is toch van ons allemaal?

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding