Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging Vlaardingen ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Natuurlijk maken we ook graag melding van positieve gebeurtenissen!

Het is alweer enige tijd geleden dat u via deze rubriek op de hoogte werd gebracht over stadse ontwikkelingen. In Tijd-Schrift 108 en 109 was dit het geval en in TS nr. 111 werd in het jaarverslag nog verdere informatie gegeven. Inmiddels zijn weer veel belangrijke historische zaken de revue gepasseerd. We praten u over het een en ander bij.

Kerken: veel is er al over gezegd en als de kredietcrisis verder geen roet in het eten gooit zal de Emmaüskerk een herbestemming krijgen. Helaas zal dat niet voor de Ichtuskerk in de Westwijk het geval zijn en zal die worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Mede door toedoen van de HVV is het oorspronkelijk woningbouwplan gewijzigd en zal er nu woningbouw verrijzen in de contouren zoals het kerkgebouw er stond en zal het pleintje met kerktoren behouden blijven. De HVV heeft dringend aandacht gevraagd om het glas-in-lood wat in het gebouw aanwezig is te behouden. Helaas een tweede kerkgebouw dat in deze wederopbouwwijk het veld moet ruimen.

Groen van Prinstererlyceum: in tegenstelling tot het positieve besluit om de Ertskranen bij Vlaardingen-Oost aan te merken als rijksmonument, was dat niet het geval voor 'Het Groen'. De HVV betreurt het ten zeerste en heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) haar zienswijze kenbaar gemaakt dat het van belang is dat dit gebouw wordt aangewezen als rijksmonument.

Beeldbepalende panden: ambtelijk wordt er hard gewerkt om een inventarisatie af te ronden van de beeldbepalende panden in de stad. De HVV zal haar steentje hier zeker aan bijdragen.

Politiek: we meldden u al eerder dat het fraaie schoolgebouw van het Albeda College aan de Willem Beukelszoonstraat 62 in de verkoop was. Het ziet er nu naar uit dat er een geschikte herbestemming voorhanden is waarmee de HVV tevreden kan zijn. Ook werd in de Gemeenteraad een motie aangenomen om het gebouw voor te dragen als gemeentelijk monument. Dat was vorig jaar een mooi steuntje in rug voor de HVV. Maar bij dat steuntje bleef het niet. Historisch bewust zijn is van groot belang voor het aanzien van onze stad, zo schreef ik al eerder, en dat laat de politiek steeds meer zien. Tijdens de raadsvergadering van 18 juni j.l. werd door de voltallige Gemeenteraad aan het college akkoord gegeven om het stedenbouwkundig plan Buizengat-Oost te gaan ontwikkelen en de in dit gebied gelegen Brandweerkazerne en Watertoren te behouden en er een herbestemming voor te zoeken. Een groots moment die vergadering was, dat de Gemeenteraad akkoord ging met het in gang zetten van de inspraakprocedure voor een Beschermd Stadsgezicht, met als doel in de loop van 2010 een groot deel van het Vlaardingse centrum en Oostwijk aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Wat zal dat goed zijn voor onze stad! Geweldig! Een historische pluim voor College en Raad en het vele ambtelijk werk dat hieraan vooraf is gegaan.
Dat onze stad een fraaier aanzicht moet krijgen zijn we het allen over eens en daarin mag natuurlijk de historie niet ontbreken. De oude Touwbaan is weer opgeknapt en er zal bezien worden hoe hier verder mee om te gaan in het te ontwikkelen gebied. Het is een goede stap die daarmee gezet is. De R-K. kerktoren aan de Hoogstraat staat er ook weer fraai bij en binnenkort zal de restauratie van de bebouwing van de Algemene begraafplaats aan het Emaus afgerond zijn. Verder wordt er zorgvuldig door de gemeente gewerkt om de ornamenten om de Vredesboom aan de Hogelaan weer te herstellen, evenals de Kroningslantaren bij station Vlaardingen Centrum en de Vuurbaak van Van Speijk op het Oosterhoofd.

Toch nog sloop? Tja, het kan zomaar mis gaan. Tijdens onze maandelijkse filmzaterdagen op de Hoogstraat werden we half mei geconfronteerd met de wellicht aanstaande sloop van de z.g. Leskipanden op de Hoogstraat. Oude historische panden slopen voor nieuwbouw op de historische Hoogstraat, nee, dat kon er bij de HVV niet in. Er is daarom een stevige brief richting stadhuis gegaan, waarna een even stevig gesprek met de wethouder heeft plaats gevonden. Het college heeft de boosheid en teleurstelling van de HVV goed begrepen en heeft onze historische noodkreet ter harte genomen en beloofd om met de ontwikkelaar van de panden te gaan praten of behoud van panden c.q. gevels nog mogelijk is. We wachten het in grote spanning af en hopen dat de bouwval van nu snel tot het verleden hoort. Dat er nog meer sloopverzoeken dreigen baart de HVV zorgen en zullen we waar mogelijk trachten dit te verhinderen en de historische waarden van de objecten over te brengen. Hopelijk kunnen we de volgend keer meer hier over vertellen.

We zijn als u dit leest al weer over de helft van 2009 en is er veel constructief overleg geweest over ons historisch erfgoed. Ik zei het al: positieve en negatieve zaken zijn aan de orde geweest, maar positief is dat het positieve steeds meer de overhand krijgt. En dat is goed voor onze stad!

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding